СЕКЦИЈА ЗА НАСТАВНИКЕ


Стручно усавршавање наставника током школске 2017/18. год.


Молимо све наставнике да, у уторак 21.08.2018. годинe, попуне онлајн формулар , као и да доставе своје извештаје о СУ у електронској форми на verica.arula@gmail.com (до 24.08.2018.).


Онлајн формулар - Извештај о стручном усавршавању током школске 2017/18. год.За руководиоце стручних већа (послати на verica.arula@gmail.com до 28.08.2018.):


План СУ за школску 2018/19. год.


Препоруке за планирање образовно-васпитног рада (школска 2018/19. год.)


Препоруке


Пример оперативног плана


Пример наставничке припреме часа
Израда плана рада 2017


За руководиоце стручних већа:


Образац за план посебних садржаја стручних већа

При дефинисању плана СВ, руководиоци треба да се руководе доњим примером. Ако имају допуне Заједничких садржаја рада стручних већа за области предмета, молимо да их досптаве заједно са Посебним садржајима рада СВ.

Пример за план стручних већа
Самовредновање 2017


Сви наставници су у обавези да попуне шест доњих упитника до среде 24. маја 2017. године. Хвала!


Организација рада школе и руковођење

Настава и учење

Образовна постигнућа ученика

Подршка ученицима

Етос

Ресурси
ВОДИЧ ЗА ШКОЛЕ, НАСТАВНИКЕ И СТРУЧНЕ САРАДНИКЕ - Како до информација о изворима финансирања и ресурсима за школе, наставнике и стручне сараднике

Правилник о сталном стручном усавршавању наставника


Правилник о сталном стручном усавршавању наставника (2015. год.)Индивидуални образовни план


Преузмите образац за евалуацију ИОП-а
Смањење административног посла наставника


Смањење обимне документације и административног посла наставника је обиман и дуготрајан процес који захтева и промену закона и подзаконских аката. Као први корак у том правцу Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело је стручно упутство које треба разумети као почетак рада на систематској промени школске администрације и односа према њој.
Када и на који начин технологија заиста доприноси процесу учења? Користите САМР модел као оквир кроз наставник може да процени и оцени технологију коју користи (или планира да користи) у својој учионици.


Изузетно важан приручник за све наставнике који омогућава позиционирање наставних активности у складу са захтевима који се стрављају пред образовање за живот у 21. веку:

Учење за 21. век: рубрике за планирање и процену активности учења
Развионица - Вежбаоница


Инструкције за тимове за самовредновање за вођење дневника промена у школама које су укључене у Програм огледа


ВАЖНА НАПОМЕНА пред обуку 15. и 16. јануара 2015.г.: Сваки наставник на ову обуку треба да донесе одштампане исходе свог предмета. Наставници разредне наставе доносе исходе за све предмете које реализују у оквиру разредне наставе у овој школској години.


Програм обуке


Оквир националног курикулума


Оквир предметног курикулума


* * *Један од задатака пројекта Развионица и школа вежбаоница укључених у оглед јесте да прикажу примере добре праксе у настави усмереној на учење и развој компетенција, у смислу примене принципа датих у документу Смернице. Није од пресудне важности да ли је одабрани пример реализован раније или је инспирисан обукама у оквиру Пројекта. За будуће кораке, не само у Пројекту, већ и на нивоу целог система, важно је документовати усмереност на учење и развој компетенција као нешто што се препознаје и примењује у нашим школама.


На нивоу школе је потребно размотрити који примери наставничке праксе показују добро разумевање принципа усмерености на учење и развој компетенција и заједнички одабрати најбоље. Зa помоћ у одлучивању треба користити листу принципа изложених у документу Смернице. Одабране примере треба доставити Пројекту у електронској форми, помоћу Формулара за унос података о раду.


Смернице


Формулари за унос података о раду


Правилник о програму огледа


Смернице - приступ усмерен на учење и развој компетенција

ПРАВИЛА ВРЕДНОВАЊА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА у ОШ"Бранислав Нушић"


Обрасци за праћење и вредновање стручног усавршавања


Онлајн упитник о СУ наставника током 2014/15.г. - ПОПУНИТИ ДО 27.06.2015.г.


Извештај наставника о СУ - образац


еФормулар за наставнике - ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ!


План СУ наставника - образац


Обрасци за праћење и вредновање огледних часова


Образац за праћење огледног часа


Евалуациони лист за ученике присутне на огледном часу


Образац за самовредновање рада наставника после одржаног огледног часа
Блог уСавршени Нушић
ПОРТФОЛИО НАСТАВНИКА


Портфолио (аутор ЗУОВ)


Портфолио наставника - елементи


Радна биографија - модел


Рефлексија - модел


Лични план стручног усавршавања - модел


Упитник за самопроцену компетенција наставника


Формално и неформално усавршавања